Wat houdt de taak gemeenteraadslid in?

Wat houdt de taak gemeenteraadslid in?

Een raadslid vertegenwoordigt als gekozen volksvertegenwoordiger (een deel van) de burgers in zijn gemeente. Het is van groot belang veel contacten te hebben met de inwoners van de gemeente waar je woont. Dat kan ook via verenigingen, stichtingen, ondernemers etc. en via diverse bijeenkomsten die in je gemeente worden georganiseerd. Ook kan je zelf bijeenkomsten organiseren.

Een gemeenteraadslid zal vooral vergaderen, veel vergaderen. Hieronder volgen de vergaderingen die hij/zij minimaal zal bijwonen.

Fractievergadering

De raadsleden (=fractie) bepalen hierin gezamenlijk de mening en het politieke standpunt over de onderwerpen die aan de orde komen in commissievergaderingen en in de raadsvergadering.

Per maand gaat het om 3 tot 4 vergaderingen en per jaar om10 tot 11 vergadercyclussen. Tijdens een fractievergadering wordt gezamenlijk afgesproken welk standpunt wordt ingenomen. Het kan gebeuren (al is de kans niet heel groot) dat je als raadslid een standpunt moet verdedigen, waar je zelf niet 100% achter staat.

Commissievergadering

Ter voorbereiding van de raadsvergadering worden voorstellen besproken in de vak-commissies. Daar is de gelegenheid om (soms tot op detailniveau) vragen te stellen aan de wethouders en met de overige fracties de voorstellen goed te  bediscussiëren.

Zijn alle fracties het eens met een voorstel dan kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering. Moet er nog verder over nagedacht worden of is nadere toelichting van het college gewenst, dan kan een fractie een voorbehoud maken en gaat het voorstel als bespreekstuk naar de raadsvergadering.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering wordt het debat aangegaan met de andere raadsleden van de diverse partijen. Dit debat bestaat per onderwerp uit twee termijnen. Hamerstukken worden niet verder bediscussieerd in de raadsvergadering en direct besloten (afgehamerd) , bespreekstukken worden als volgt behandeld:

  • •In de eerste termijn stelt het raadslid vragen en maakt hij/zij het fractiestandpunt beargumenteerd duidelijk.
  • In de tweede termijn wordt geprobeerd de argumenten van de anderen te weerleggen en duidelijk te maken waar de verschillen liggen. Overtuigen mag maar is geen doel op zich.

In de vergadering wordt altijd via de voorzitter gesproken. Men spreekt elkaar nooit rechtstreeks of bij de naam aan. Gebruikelijk is het benoemen van de partij in plaats van de persoon.

Griffie en Ambtelijke bijstand

Raadsleden hebben te allen tijde recht op bijstand. De griffier ondersteunt hen bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Via de griffier is het mogelijk om hulp te vragen aan de ambtenaren bij het verzamelen van informatie.

Recht van initiatief

Soms wil een raadslid zelf een voorstel doen. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van het recht van initiatief. Dit initiatief moet wel minimaal 48 uur voor de vergadering worden ingediend zodat raad en het college de mogelijkheid hebben zich hierop voor te bereiden. In een daaropvolgende vergadering wordt het voorstel behandeld.

Recht van amendement

Het raadslid heeft ook het recht van amendement. Een amendement is een tekstueel wijzigingsvoorstel op een bestaand raadsvoorstel en de wijziging is geschikt om daarin direct te worden opgenomen. In de gemeenteraadsvergadering wordt het raadsvoorstel daarna in gewijzigde vorm in stemming gebracht.

Motie

Ook moties kunnen door raadsleden worden ingediend. Vaak wordt een motie gebruikt om het beleid bij te stellen. Het is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Een motie wordt apart toegevoegd aan de raadsagenda en over een motie wordt apart gestemd in de raadsvergadering. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere raadsfracties aan het woord, als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders, maar zij bespreken de uitvoering in hun B&W-vergadering. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Recht van interpellatie

Een interpellatie is een discussie tussen een raadslid en (meestal) het college of de burgemeester (soms) over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat. Een interpellatiedebat moet van tevoren worden aangekondigd en wordt gezien als een zwaar middel om een portefeuillehouder tot antwoorden te dwingen. Het verschil tussen een interpellatie en het stellen van een vraag is dat er tijdens een interpellatiedebat moties kunnen worden ingediend tegen de wethouder, zoals een motie van treurnis, motie van afkeuring of een motie van wantrouwen.

Presidium

Leden van het presidium zijn meestal de fractievoorzitters. Hier worden de kaders gesteld voor het functioneren van de raad, de jaaragenda vastgesteld en de procesmatige rollen besproken. Veel presidiums zijn ook agendacommissie, de te behandelen onderwerpen in de commissievergaderingen en worden er vastgesteld.

Informatieve vergaderingen

In de commissie presentaties wordt met presentaties dieper ingegaan op onderwerpen die later in de raad behandeld kunnen worden en betrokken instanties geven daarbij informatie. Ook worden er voorlichtingsavonden gegeven over allerlei zaken variërend van een nieuwe school tot bouwprojecten en de brandweerzorg. Het is dus ook zaak deze bij te wonen als je goed beslagen ten ijs wilt komen.

Raadslid, vergoeding, bijkomende taken en ondersteuning

Een raadslid krijgt een vergoeding die gekoppeld is aan het aantal inwoners van de gemeente. Afhankelijk van de grootte van de gemeente varieert de vergoeding tussen tweehonderd en tweeduizend euro bruto per maand. Als raadslid is de tijdsbesteding in een grote gemeente vaak evenveel als in een kleine gemeente, financieel gezien best een oneerlijke verdeling.

Naast alle formele vergaderingen heeft het raadslid ook nog een sociale functie. Vrijwilligerswerk doen, sociale media bijhouden en op sociale evenementen aanwezig zijn hoort er ook bij.


Ieder raadslid krijgt dagelijks bergen informatie onder ogen. Is het niet via de mail, dan zijn het wel stukken voor de raad of commissie die gelezen moeten worden. Ook allerlei organisaties (variërend van vrijwilligersorganisaties, bouwfirma's tot ouderenzorg en maatschappelijk werk) willen het raadslid graag goed op de hoogte houden of doen een beroep op hem/haar. Het raadslid kan niet alles zelf en moet kunnen delegeren en weten wat hij/zij wel en vooral niet moet lezen. Een belangrijke ondersteunende rol ligt hierbij voor de achterban, steunfractie en werkgroep.

Veel partijen hebben steunfractieleden (ook wel commissieleden, burgerraadsleden of duo-raadsleden). Zij nemen actief deel aan commissies maar hebben geen zitting en stemrecht in de gemeenteraad. Deze commissieleden zijn zeer belangrijk omdat zij mede in de fractie door hun inbreng een bredere context kunnen inbrengen en aan raadsleden ondersteuning bieden. Zij ontvangen per vergadering een vastgestelde vergoeding.