Het nieuwe verkiezingsprogramma wordt op kort termijn gepresenteerd op deze website. 

 

Verkiezingsprogramma Inwonersbelang Westvoorne 2014-2018

1. Westvoorne als zelfstandige gemeente
In dit verkiezingsprogramma van Inwonersbelang Westvoorne kijken we terug naar de afgelopen 4 jaar, maar we kijken vooral vooruit naar de periode 2014-2018. Er is veel werk aan de winkel in Westvoorne. De ambities van IBW willen we in goede samenwerking met alle betrokken partijen realiseren. Samenwerking verbindt! Samenwerking is broodnodig in deze dynamische tijden. Door een sterke samenwerking in de raad, samenwerking met omliggende gemeenten, samenwerking met de provincie en vooral samenwerking met onze inwoners kunnen we werken aan een zelfstandige gemeente. Het doel is ‘sterker worden’, het middel is ‘samenwerken’. Samenwerking maakt sterker; vandaar ons motto voor deze verkiezingen: “Sterker door samenwerking”.

1.1 Terugblik
IBW heeft in de afgelopen 4 jaar haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door niet weg te lopen bij het nemen van moeilijke besluiten. De omstandigheden waren niet gemakkelijk mede door de economische crisis waar heel Nederland mee te kampen heeft. Er zijn positieve resultaten geboekt in Westvoorne, zoals:

+ Bouw van eerste starterswoningen in Rockanje
+ Aandacht voor verbeteringen Oostvoornse Meer
+ Fietspad Westvoorneweg in aanleg
+ Duidelijkheid Drenkeling Rockanje en aanleg kunstgrasveld VV Rockanje
+ Verdere verbetering ontsluiting Oostvoorne in gang gezet.
+ Verbetering Raadhuislaan Rockanje.

1.2 Vooruitblik
De wereld om ons heen verandert en is voortdurend in beweging. Dat geldt voor de wereldpolitiek, Europa, het landelijk bestuur, maar ook zeker voor de gemeenten. Nieuwe opgaven voor het lokale bestuur leggen een druk op de schaalgrootte. De gemeente krijgt meer taken. IBW vindt het een uitdaging om te gaan voor behoud van de gemeente Westvoorne; dus geen samenvoeging met andere gemeenten. Wij vinden het van groot belang dat de afstand tussen de gemeente en zijn burgers zo klein mogelijk blijft!

Westvoorne kan zelfstandig blijven, maar de samenwerking met de andere gemeenten op Voorne-Putten moet wel verder worden ontwikkeld. Uit onderzoeken blijkt dat samenwerking voordelen heeft boven fusies van gemeenten. Fusies leiden altijd tot meer kosten voor de burger, dat vindt IBW onacceptabel.

2. Samenleving

2.1 Burgerparticipatie “duidelijke afspraken”
De afgelopen vier jaar is burgerparticipatie een begrip geworden in Westvoorne. Het is een goede ontwikkeling dat er per activiteit wordt bezien op welke wijze burgerparticipatie wordt vormgegeven. Het is daarbij belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken; er mogen geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. IBW vindt de aanpak van het omvormen groen in Westvoorne een goed voorbeeld. De invulling van het Dorpsplein in Rockanje met een breed samengestelde werkgroep en natuurlijk de totstandkoming van de structuurvisie Tinte, zijn eveneens goede voorbeelden. IBW wil burgerparticipatie blijven voortzetten en verbeteren. Mogelijk dat naast werkgroepen, openbare bijeenkomsten en informatieavonden ook het internet een belangrijke rol kan gaan spelen ten behoeve van burgerparticipatie in Westvoorne.

2.2 Zorg “maatwerk leveren”
Veel taken op zorggebied belanden door decentralisatie van het Rijk bij de gemeenten. Dikwijls gebeurt dit zonder voldoende bijbehorende financiële middelen. Samenwerking met andere gemeenten is nodig. Het is onze zorg, dat de beperkte middelen optimaal worden ingezet. De burger die het echt toekomt moet de benodigde zorg ook echt krijgen. Omdat de zorgtaak door de gemeente wordt uitgevoerd op betrekkelijk klein schaalniveau, is maatwerk mogelijk. Dat betekent dat de bescheiden middelen doelmatiger worden ingezet.

2.3 Jeugd en jongeren “nieuwe ideeën”
Onze jeugd is de toekomst! Er moet gekeken worden naar de behoeftes van de jeugd om hier vervolgens optimaal op in te spelen. Omdat de samenstelling van jongerengroepen snel verandert, veranderen ook de wensen van de jongeren. IBW zou willen zien dat er meer gesprekken met de jeugd plaatsvinden, om hen meer te betrekken bij de ontwikkelingen. IBW vindt het benutten van ’eigen kracht’ belangrijk. Jongeren kunnen zelf inbrengen wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Ook moeten eigen talenten van jongeren worden gestimuleerd. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om mee te denken over oplossingen.

Er is een jeugdraad actief, maar er zijn ook andere jongeren die willen participeren in de maatschappij. Ook deze jongeren moeten een kans krijgen om mee te doen. IBW probeert onder andere via sociale media als Twitter en Facebook de jongere en oudere generatie te betrekken bij ontwikkelingen en ideeën voor de gemeente. Door middel van Facebook kunnen jongeren samen ideeën bespreken en verder uitdenken, voordat ze deze bij de gemeente indienen. Dit moet bijdragen aan een positieve beeldvorming door en over de jeugd. Kansen geven aan jongeren van nu betekent kansen creëren voor Westvoorne in de toekomst.

2.4 Inwoners met een beperking “niet vergeten”
Mensen met een beperking worden niet vergeten. Er zijn reeds voorzieningen en instanties die zorg leveren voor ouderen. Wij vinden het belangrijk dat er voor jongeren met een beperking mogelijkheden komen om in onze gemeente te blijven wonen. Deze jongeren kiezen nu bijvoorbeeld voor Brielle, omdat deze gemeente wel vormen van ‘begeleid wonen’ aanbiedt. IBW vindt het belangrijk dat iedereen met een beperking kan participeren in onze gemeente, bijvoorbeeld door lid te worden van een sportvereniging. Op deze manier worden zij zoveel mogelijk bij de maatschappij betrokken, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen.

2.5 Ouderen “aandacht voor de vrijwilliger”
Eén van de uitgangspunten van IBW is dat ouderen in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Mocht dat onverhoopt niet meer kunnen, dan is het belangrijk dat er een gevarieerd aanbod van zorgvoorzieningen beschikbaar is.

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning gaan veranderen. Gemeenten worden per 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, verzorging en begeleiding. Voor kwetsbare zorgvragers geldt dat het uitgangspunt van de WMO, de zelfredzaamheid, vaak te hoog gegrepen is. IBW vindt het belangrijk dat er speciale aandacht is voor deze groep kwetsbare zorgvragers. Dit geldt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zij worden steeds zwaarder belast en hebben hierbij ondersteuning nodig. Wellicht kan gedacht worden aan het realiseren van een trefpunt waar ondersteuning wordt geboden aan deze groep.

Tevens vinden wij het belangrijk dat vrijwilligerswerk meer bekendheid krijgt. Mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk moeten weten waar ze moeten zijn en welke stappen zij moeten nemen om vrijwilliger te worden. Er ligt een rol voor de gemeente om het Centrum voor Vrijwilligerswerk meer aandacht te geven.

2.6 Verenigingen “onze blijvende steun”
Sport- en culturele verenigingen dragen bij aan de kwaliteit van de samenleving. Participatie van mensen in verenigingen als deelnemer, vrijwilliger of kaderlid moet gestimuleerd worden.

Verenigingen hebben veelal te maken met een dalend ledenaantal. Indien verenigingen initiatieven ontplooien om leden of vrijwilligers te werven moeten zij hierin gesteund worden door de gemeente. Ook hiervoor is het Centrum voor Vrijwilligerswerk is een goed voorbeeld van een regionale aanpak.

Financieel zitten veel verenigingen in zwaar weer en staan subsidies onder druk, doordat de gemeente steeds minder financiële middelen beschikbaar heeft. Wij blijven ons inzetten om de subsidies aan de verenigingen zoveel mogelijk te handhaven op het huidige niveau. Daarnaast zullen verenigingen uiteraard ook zelf moeten blijven werken om hun middelen op peil te houden.

Inmiddels is er besloten dat VV Rockanje op de huidige locatie bij de Drenkeling blijft. Op initiatief van IBW komt er een kunstgrasveld. Bij een kunstgrasveld zullen veel minder trainingen en wedstrijden worden afgelast waardoor er weer meer mogelijkheden ontstaan voor de voetbalvereniging.

Op dit moment zijn de meningen in Tinte verdeeld over de toekomst van het verenigingsgebouw en van de Odiaan. Een optimale oplossing is nieuwbouw voor de Odiaan, waarbij de aanpak de Man in Oostvoorne als voorbeeld kan dienen. De realisatie hangt wel af van de financiële dekking.

2.7 Toekomst basisscholen “goed onderwijs”
Als een samengaan van Openbaar en Christelijke onderwijs het voortbestaan van de scholen zou waarborgen, dan is IBW daar voorstander van. Koppeling met andere voorzieningen kan daarbij een versterkende rol spelen. Om passend onderwijs te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft, zal de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleren en de scholen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Wij zien een kiss en ride zone bij de scholen als een veilige oplossing bij het brengen en halen van de kinderen.

3. Recreatie, Toerisme en Natuur
Recreatie is een belangrijke economische pijler voor Westvoorne. IBW vindt dat deze kwaliteit optimaal moet worden ingevuld en uitgedragen.

Met name op dit onderdeel is samenwerking een belangrijk uitgangspunt. De samenwerking zien wij onder andere met natuurorganisaties, lokale ondernemers en Top Voorne. Een goed voorbeeld daarvan zijn de gesprekken over het dreigend betaald parkeren.

Recreatie en toerisme leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Een groot deel van de werkgelegenheid in Westvoorne is gebaseerd op deze sector, waarvan ook de plaatselijke middenstand profiteert. De opbrengst van de toeristenbelasting is van belang voor de gemeentelijke begroting. IBW is van mening dat de toeristenbelasting in evenwicht moet zijn met de uitgaven voor recreatieve voorzieningen, waarvan uiteraard ook de plaatselijke bevolking plezier heeft.

3.1 Toekomstvisie badstrand Rockanje “toegankelijkheid”
Er is een traject gestart om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het badstrand Rockanje. IBW ziet het strand bij Rockanje als een familiestrand en wil het aantrekkelijk en toegankelijk houden voor een brede doelgroep. Geen beperkingen voor sportieve activiteiten, wel regulering wat betreft lawaaioverlast, zoals jetski’s.

3.2 Oostvoornse Meer “kwaliteitsslag”
Zowel aan de noord- als aan de zuidoever van het Oostvoornse Meer moet een kwaliteitslag gerealiseerd worden, waarbij duidelijke afspraken gemaakt worden met beheerders, ondernemers en gebruikers. Over het huidige beheer en onderhoud van het Oostvoornse Meer en de oevers bestaan veel onduidelijkheden. Met succes heeft IBW de plannen van de verondieping van het Oostvoornse Meer tegengehouden. Net als bij de veiligheidscontouren zal IBW zich blijven inzetten voor een goed woon- en leefklimaat.

3.3 Autostrand Oostvoorne “verhard fietspad”
Het strand met zijn vele mogelijkheden wordt gebruikt door duizenden sportieve mensen. Talloze kijkers komen er op af om hun capriolen te zien en het is nog steeds een unieke locatie. Een eenvoudig verhard voet- en fietspad (bijv. van schelpen) langs de duinrand tot aan de verzonken bunkers zou de aantrekkelijkheid van dit gebied verhogen. Ter hoogte van deze bunkers zou een “fiets-parking” spot kunnen komen met infozuilen en oplaadfaciliteiten voor e-bikes (zonnepanelen). Dit fietspad zou hier over het eerste duin kunnen gaan en vervolgens achter deze duinenrij langs het Brede water richting Rockanje waar het aansluit op de natuurboulevard.

3.4 Natuurboulevard Rockanje “toerisme-impuls”
De aanleg van een natuurboulevard tussen de Eerste en Tweede Slag zou een goede impuls zijn voor het toerisme in Rockanje. Nu het beheerscontract met Groenbeheer Zuid-Holland afloopt, moet worden gekeken hoe het beheer wellicht nog efficiënter kan worden ingevuld. Aandachtspunt hierbij is het meenemen van de mogelijkheid voor een strandboulevard tussen Eerste en Tweede Slag. De aantrekkelijkheid van onze natuurgebieden en het open landschap moet behouden blijven en waar mogelijk verbeterd worden.

Ook het aantrekkelijker maken van het buitengebied door stimulering van de agrarische sector geeft een impuls aan recreatie.

4.Wonen en economie
De economische crisis trekt ook zijn sporen in de woningmarkt. Bovendien ligt de gemeente in een regio, waar rekening moet worden gehouden met bevolkingskrimp en extra vergrijzing. Lang niet alle ambities uit ons vorige verkiezingsprogramma hebben we kunnen waarmaken; vooral op het punt van de woningbouw is er stagnatie. De woningverkoop stagneert en de doorstroming voor starters komt moeizaam op gang, al hebben we in de raad het belang hiervan regelmatig aangekaart.

Gelukkig zijn er de afgelopen periode ook resultaten geboekt. De Raadhuislaan is opgeknapt en het bestemmingsplan voor de Drenkeling en de Achterweg is in procedure. Voor de Rots is een krediet beschikbaar gesteld en het bestemmingsplan Rockanje is goedgekeurd. De sociale woningbouw kan nu beginnen. Denk verder aan de bouw van sporthal de Meander en de woningbouw daaromheen, het woningbouwproject de 5 Bladeren en de Leemerhof.

Westvoorne scoort hoog op de leefbaarheidladder met kernkwaliteiten als natuur, recreatie en het agrarisch buitengebied. Dat willen we vooral zo houden. We zullen kritisch zijn richting Rotterdam wanneer deze gemeente activiteiten ontwikkelt die een bedreiging kunnen vormen voor onze leefbaarheid.

4.1 Woningen“betaalbaar”
De ligging van gemeente Westvoorne biedt kansen voor woningbouw. Ook voor onze jongeren en senioren zullen wij passende woningen moeten realiseren. Met kleinere projecten en betaalbare woningen zal op die vraag moeten worden ingespeeld. Geschikte locaties daarvoor zijn De Drenkeling en de Middeldijk in Rockanje en de Hoofdweg in Oostvoorne. Daarbij zal IBW zich blijven inzetten voor het op peil houden van de leefbaarheid van de kernen. Belangrijk is dat bij alle bouwplannen de regie in handen is van de gemeente en haar inwoners. De plannen moeten realistisch zijn en ze mogen geen leegstand tot gevolg hebben. Willen we scheef wonen tegen gaan, dan zullen we ook woningen moeten aanbieden met hogere huren.

4.2 Starterswoningen “vestiging van jongeren”
De vraag om betaalbare woningen voor de jongeren neemt alsmaar toe. De roep van jongeren is goed hoorbaar op sociale media als Facebook en Twitter, waar deze groep haar ideeën actief uit. Een groot gedeelte van de jeugd trekt naar Hellevoetsluis, Rotterdam en Brielle, omdat daar wel betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn. IBW heeft een formule bedacht waarbij onze jeugd zich in Westvoorne kan vestigen. Wij willen niet duur en groot bouwen, maar betaalbaar en klein. Geen woningen die 50 jaar mee kunnen, maar 2- en 3-kamerapartementen die woonbestendig zijn voor een periode van 30 jaar. Vanwege de kleine omvang en goedkope duurzame bouwmaterialen is dit ideaal voor jonge startende singles en stellen. Voorwaarden aan deze stijl van bouwen is dat het duurzaam gebeurt en dat de gebouwen wel in de omgeving passen. Een van de mogelijke bouwlocaties is het Kolpapad in Rockanje, waar circa 30 woningen gerealiseerd kunnen worden.

4.3 Woonbedrijf Westvoorne “scheiding van belangen”
Er wordt overgegaan naar verzelfstandiging van het Woonbedrijf Westvoorne. Een duidelijke scheiding tussen het Woonbedrijf Westvoorne en de Gemeente Westvoorne is hierbij belangrijk. Door ontvlechting met de gemeente ontstaat een beter zicht op de bedrijfslasten en de ontwikkelingsrisico’s. Het beleid en de uitvoering zijn nu nog in handen van de gemeente. Door dit te scheiden ontstaat er een betere rol- en taakverdeling. De belangen van huurders, personeel en inwoners van Westvoorne moeten in het kader van de zorgplicht goed gewaarborgd blijven.

De volkshuisvesting van de gemeente en de uitvoering van de woonvisie moeten eveneens gewaarborgd worden. De Gemeente Westvoorne moet via de raad invloed houden op het woonbedrijf.

4.4 Planvorming en visie “beperken financiële risico’s”
De financiële risico’s bij planontwikkeling en grondverwerving mogen niet bij de gemeente komen te liggen en moeten worden uitgesloten. Het glasdossier is een nieuwe fase ingegaan. Financiële risico’s zijn mede door de inzet van IBW afgedicht. De opbrengsten van de exploitatie van de Drenkeling kunnen nu worden besteed aan andere doeleinden.

4.5 Dorpskern “karakter en onderhoudsniveau behouden”
Het karakter van de dorpskernen moet behouden blijven en nieuwbouwplannen moeten in harmonie zijn met hun omgeving. Karakteristieke, monumentale panden willen we behouden. De Monumentenverordening is daarvoor een goed instrument. Ook het onderhoud van de woonomgeving ontkomt niet aan de bezuinigingen. Het omvormen van groen naar minder arbeidsintensieve vormen heeft resultaat opgeleverd. Dit was mogelijk dankzij de inbreng van een groot aantal bewoners. IBW zal ervoor waken dat het onderhoudsniveau van onze mooie gemeente op peil blijft, bij voorkeur in overleg met de direct omwonenden.

4.6 Middenstand “gespecialiseerd, kleinschalig en hoogwaardig”
Ondanks dat een neergaande economie ook in Westvoorne voelbaar is, is een goede middenstand voor Westvoorne onmisbaar. IBW wil ruimte bieden aan kleinschalige, hoogwaardige bedrijven die zich in Westvoorne willen vestigen. Westvoorne beschikt over hoogwaardige, vitale bedrijfsterreinen. De vitaliteit van onze bedrijventerreinen moet in de toekomst gewaarborgd worden door samen met de ondernemers mogelijke knelpunten op te lossen.

In de winkelgebieden van Rockanje en Oostvoorne is enige leegstand ontstaan. Deze leegstand dient samen met de eigenaren aangepakt te worden. IBW zal zich inzetten voor de middenstanders en streeft naar een verdere intensivering van overleg en samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers. IBW zet zich in voor een uitbreiding van het winkelaanbod, een tweede supermarkt in Rockanje past daarin. Deze wens is ook door inwoners van Rockanje vele malen geuit. De ondernemers vervullen daarin een belangrijke rol. Op initiatief van IBW is er een ondernemingsloket gerealiseerd, waar ondernemers met hun vragen/plannen terecht kunnen.

4.7 Agrarische sector “economische activiteiten”
Op het grootste deel van het grondgebied van Westvoorne zijn de economische activiteiten van agrarische aard. IBW wil dit zo houden! De agrariërs dragen bij aan ons groene en open landschap. IBW wil een verdere intensivering van overleg en samenwerking tussen gemeente en de agrarische sector. Zonder hele grote investeringen te doen zijn er in het agrarische gebied veel voordelen te behalen voor zowel de agrarische als de recreatieve sector. Hierbij valt te denken aan rust- en uitzichtpunten langs fietsroutes, natuurvriendelijke oevers en begroeiing en beperkte openstelling van landgoederen voor publiek. IBW zal zich inzetten voor een structuur visie, waarin ook de ontwikkelingsmogelijkheden van het buitengebied, voor langere termijn worden beschreven.

5. Verkeer en Vervoer
Op het gebied van verkeer en vervoer is in de afgelopen 4 jaar veel gebeurd. Door goed onderhoud ligt het gemeentelijk wegennet er netjes bij en voldoet het ook aan de verkeersveiligheidseisen volgens het programma Duurzaam Veilig. Belangrijk daarbij is de realisering van twee rotondes in de Westvoorneweg. Eindelijk is ook de ontbrekende schakel in het fietspad langs de Westvoorneweg in aanleg.

5.1 Verkeersontsluiting “N57 opwaarderen”
De verkeersontsluiting van onze gemeente blijft een aandachtspunt. IBW blijft aandringen op een verbetering van de verkeersafwikkeling van het Steenen Baakplein. Ook streeft IBW naar een verdubbeling van de rijstroken van de N57 vanaf de N15 tot de rotonde Nieuweweg (Hellevoetsluis). IBW wil bekijken of het mogelijk is om een vrachtwagenroute via de Groene Kruisweg richting Westvoornseweg en vanuit Oostvoorne naar de Maasvlakte 2 te voorkomen door een duidelijke adviesroute aan te geven.

5.2 Openbaar Vervoer “Rockanje-Hellevoetsluis”
GBW streeft naar goede Openbaar Vervoer (OV) verbindingen van en naar Westvoorne. Een goede OV-verbinding betekent minder gebruik van de auto. IBW wil graag met scholieren, studenten en forenzen kijken hoe het OV in Westvoorne verbeterd kan worden. Een betere verbinding tussen Rockanje en Hellevoetsluis of een snelbus naar Spijkenisse die tijdens de spits slechts bij één halte in Rockanje en Oostvoorne stopt zijn ideeën die IBW graag bespreekbaar wil maken.

5.3 Duurzaam vervoer “oplaadpunten stimuleren”
Ter stimulering van het fiets- en het E-bikegebruik wil IBW bij elke gemeentelijke accommodaties voldoende oplaadpunten gerealiseerd zien.Ook oplaadpunten voor E-auto’s zouden op deze locaties beschikbaar moeten zijn. Ondernemers die dergelijke laadpunten willen aanleggen moeten hierbij zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

5.4 Verbetering woon-werkverkeer “Blankenburgtunnel”
De Tweede Kamer heeft begin 2013 ingestemd met de aanleg van de Blankenburgtunnel, waardoor het verkeer bij Rotterdam beter doorstroomt. IBW is zeer blij met dit besluit en dringt aan op een versnelde aanleg van deze tunnel, om zo het woon-werkverkeer naar Rotterdam te verbeteren.

6. Financiën “pas op de plaats”
We zijn er de afgelopen 4 jaar in geslaagd de gemeentelijke lastenstijging voor de burgers en bedrijven beperkt te houden. In de komende periode worden door verdere decentralisatie van rijkstaken nog meer lasten op de schouders van de gemeenten gelegd. Voor IBW blijft daarbij uitgangspunt dat de gemeentelijke lasten voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten blijven. Eén van de maatregelen om als gemeente extra inkomsten te krijgen, is het afstoten van gemeentelijke gebouwen die niet meer voor gebruik in aanmerking komen. Bovendien lopen de hierbij behorende beheerslasten terug, wat een bijkomend voordeel is.

De diensten die door de gemeente geleverd worden, moeten kostendekkend zijn. Dat betekent dat de financiële armslag niet ruimer zal worden. Deze beperkte financiële ruimte dwingt tot het maken van keuzes. Verantwoordelijkheid vertaalt zich in grote zorgvuldigheid wat betreft onderhoud en het beheer, evenals terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Bij de inzet van middelen zullen vooral de investeringen die noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente in de toekomst moeten worden veiliggesteld. Een sober beleid houdt ook in dat burgers meer aan gesproken wordt op eigen verantwoordelijkheid, daar is in de toekomst niet aan te ontkomen.

7. Veiligheid “aanpakken en voorlichting”
IBW vindt het belangrijk dat de inwoners van Westvoorne veilig moeten zijn in hun woonomgeving. De politie moet zichtbaar zijn op straat. Er zijn diverse oplossingen om met veiligheidsstukken om te gaan bijvoorbeeld; voorlichting over inbraakpreventie van de politie.

Het project ‘brandveilig wonen’ is een goede actie geweest. Er zijn brandmelders geplaatst bij woningen van het gemeentelijke woonbedrijf, en er is advies gegeven over de brandveiligheid.

Deze actie is nog niet in alle woningen uitgevoerd. IBW streeft er naar dat alle woningen hiervoor in aanmerking komen. Verder blijven de aanrijtijden van de ambulance en de veiligheidseffecten van de omgeving een punt van aandacht.

 

 
 

 

Wordt IBW lid.

Klik op de foto hieronder.